Úvodné ustanovenie

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") společnosti Originalky.cz s.r.o. se sídlom tř. Budovatelů 2392/88, 434 01 Most, IČ: 06449760, DIČ: CZ06449760, zapsané v obchodním rejstříku ve spisové značce C40302, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., (dále jen „občanský zákoník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.originalky.cz, www.originalky.eu a www.originalka.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu ").

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

Užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, ak zistí, že bol tovar ponúkaný za chybnú cenu. V takom prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka bude prevádzkovateľom stornovaná.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

3.6. Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny, a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.

3.7. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.8. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.9. Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky má platnosť pätnásť dní.

4.0. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká potvrdením akceptáciou - dorazí Vám mail o expedíciu tovaru), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Kým zmluva nie je uzavretá, môže sa jej (budúce) obsah meniť. Vo väčšine prípadov to môže činiť dokonca aj ten, kto dal návrh na jej uzavretie (novým návrhom).

4.1. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho zmenenú ponuku s uvedením možnej varianty objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.

4.2. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty.

4.4. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

 

Cena tovaru a Platobné podmienky

5.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

5.1.1 v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese tr. Budovatelů 2392/88, 434 01 Most, Česká Republika

5.1.2 bezhotovostne (platobnou kartou) v prevádzke predávajúceho na adrese tr. Budovatelů 2392/88, 434 01 Most a na webovej stránke

5.1.3 bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2401314480/2010, IBAN CZ46 2010 0000 0024 0131 4480, vedený u společnosti Fio Banka, a.s. (dále jen „účet predajcu“)

5.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

5.3. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

5.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.8), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

5.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

5.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

6.1.1. o dodávke tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

6.1.2. o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu, ktoré nemôže predávajúci,

6.1.3. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu

6.1.4. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,

6.1.5. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (príklad: slúchadlá),

6.1.6. o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal (hry, najmä ak obsahujú tlačený kód),

6.1.7. o dodávke novín, periodík alebo časopisov,

6.1.8. o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho.

6.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

6.3. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci zasielať list na adresu prevádzkarne alebo sídla predávajúceho. Pre doručovanie odstúpenie od zmluvy platia ustanovenia čl. 11 týchto obchodných podmienok.

6.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.  Tovar musí byť zaslaný / vrátený na adresu prevádzky - teda Originalky.cz, trieda Budovatelů 2392/88, 43401 Most, Česká Republika. Nestačí ho vrátiť na pobočku Zásilkovna či iného dopravcu.

6.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

6.6. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

6.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

Zhrnutie

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť do 14 kalendárnych dní.

Lehota 14 dní začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí tovaru.

Ak končí lehota cez víkend alebo vo sviatok, ako posledný jej deň je braný najbližší nasledujúci pracovný deň.

Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy musíte obchodníkovi odoslať najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar však môže byť po dohode vrátený aj neskôr.

Tovar nemusíte vracať v originálnom obale, avšak obchodník potom môže chcieť uhradiť náklady na nové zabalenie tovaru.

Tovar musí byť zaslaný / vrátený na adresu prevádzky - teda Originalky.cz, trieda Budovatelů 2392/88, 43401 Most, Česká Republika. Nestačí ho vrátiť na pobočku Zásilkovna či iného dopravcu.

Je možné vrátiť tovar aj opotrebované, avšak obchodník opäť môže chcieť uhradiť náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu. Tieto náklady môžu teoreticky dosiahnuť aj plné ceny tovaru.

Svoje peniaze musíte dostať späť do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy.

Po vrátení tovaru je nutné vrátiť aj napríklad nákupom získané zľavové kupóny či body do vernostného programu. To nie je nezákonná sankcie.

Za sankciu možno však považovať odmietnutie neskorších zliav či penalizáciu v rámci vernostného programu práve kvôli vrátenie tovaru resp. odstúpenie od zmluvy.
Obchod si vyhrazuje právo na zrušení objednávky bez udání důvodu.

 

Nevyzdvihnutia zásielky

Pokiaľ Vám zašleme objednaný tovar na dobierku, ktoré nebude v termíne vyzdvihnutý a následne vrátený k nám späť, budů vám účtovány náklady k expedici objednávky.
Na túto sumu Vám príde faktúra na úhradu. Pokiaľ nebude uhradená, pohľadávka môže byť vymáhaná súdne alebo odpredaná firme zaoberajúcej sa vymáhaním pohľadávok.
V prípade, že ste tovar zaplatili vopred, bude vám vrátená suma z ktorej bude odpočítané dlžnej poštovné.

 

Preprava a dodanie tovaru

7.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

7.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 

Práva z chybného plnenia

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

8.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

8.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

8.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

8.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

8.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

8.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

8.4. Ak sa prejavia vada v priebehu prvých 12ti mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

8.5. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

8.6. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci preukazne oznámil (emailom, listom, osobne na prevádzke) vôľu uplatniť práva z vadného plnenia. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. Pokiaľ kupujúci nedodá tovar u ktorého uplatnil práva z vadného plnenia do 3 pracovných dní od oznámenia uplatnenia bude reklamácia zamietnutá z dôvodu úprenia možnosti posúdiť fyzicky vadu tovaru.

8.7. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

 

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

9.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru

9.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka ČR.

9.3. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zabezpečuje Slovenská obchodná inšpekcia, sa sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9.4. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka ČR

 

Ochrana osobných údajov

10.1. Ochrana osobných údajov našich zákazníkov, partnerov a samozrejme zamestnancov je našou prioritou a venujeme maximálnu možnú pozornosť zabezpečnie ich zabezpečenie.

10.2. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ktorý 25. mája 2018 nahradil zákon č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Anglická skratka s ktorou sa možno stretnúť je GDPR (z anglického názvu General Data Protection Regulation). Ďalej sa riadime platnými zákonmi Slovenskej republiky.

10.3. Kupujúci berie VEDOMIE spracovanie týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

10.4. Kupujúci berie VEDOMIE spracovanie osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

10.5. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

10.6. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb na zapojenie sa do procesu objednávky (cenový porovnávač, dopravca) nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

10.6.1 Kupujúci má možnosť pri nákupe dať súhlas s poskytnutím jeho osobných údajov (iba e-mailová adresa) porovnávaciemu portáli za účelom získavania hodnotenie kvality služieb.

10.6.2 Porovnávacie portály sa zaväzujú zabezpečiť maximálnu ochranu osobných údajov technickými a organizačnými prostriedkami zabezpečenia (sofwarová ochrana, prístupové práva, povinnosť mlčanlivosti zamestnancov).

10.7. Osobné údaje budú na marketingové účely spracovávané po dobu najviac 3 rokov, na daňové účely je nutné uchovávať údaje 10 rokov. Údaje je nutné uchovávať z účtovných dôvodov a pre prípadnú reklamáciu zakúpeného tovaru. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

10.8. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

10.9. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), najmä sú -Li osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

10.9.1. Požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie a nápravu.

10.9.2. Požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

10.10. Kupujúci má právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a požiadať o vymazanie podľa článku 17 nariadenia Európskej rady. Predávajúci tak musí urobiť bez zbytočného odkladu. Nie vždy odvolania súhlasu znamená povinnosť osobné údaje zlikvidovať, pretože odvolaní súhlasu sa deje na určitý účel, pre ktorý sa osobné údaje spracúvajú, pričom môže predávajúci osobné údaje spracovávať pre iný právny dôvod ako bol súhlas udelený ..

10.11. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Za ďalšie poskytovanie informácií a kópií už bude požadovaná primeraná odmena nákladov. Ohľadom spracovanie vašich osobných údajov sa neváhajte obrátiť na e-mail: objednavky@originalky.cz 

 

Doručovanie

12.1. Oznámenie týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, najmä týkajúce odstúpenie od kúpnej zmluvy, musí byť doručená poštou formou doporučeného listu, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. Oznámenie sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy vykonaného kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, ak je oznámenie kupujúcim v lehote na odstúpenie odoslaný.

12.2. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.

12.3. Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

 

Záverečné ustanovenia

13.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

13.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

13.4. Kontaktné údaje predajce: Originalky.cz s.r.o., tr. Budovatelů 2392/88, 434 01 Most, Česká Republika. adresa elektronickej pošty info@originalky.cz, telefón +420 414 12 02 08, +420 725 555 599.

 

 

Vernostný Program

Vernostný Program je vernostný program prevádzkovaný obchodnej spoločnosti Originalky.cz s.r.o. se sídlom tř. Budovatelů 2392/88, 434 01 Most, IČ: 06449760, DIČ: CZ06449760, zapsané v obchodním rejstříku ve spisové značce C40302, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, Česká Republika.

Tento program umožní získať vernostné body všetkým registrovaným koncovým zákazníkom, ktorí na stránkach originalky.cz, originalky.eu a originalka.sk objednajú a potom zaplatí tovar aspoň vo výške 1 CZK.

Za každú 1 CZK objednaného a zaplateného tovaru u nás získate 2 vernostné body, ktoré majú hodnotu 0,02Kč. (1 EUR = cca 52 vernostních bodov = hodnota 0,039 EUR. Kurz EUR vs CZK je počítán naším interním kurzem jenž je odvozen od ČNB).

Vernostný Program je určený len pre registrovaných koncových zákazníkov. Nemožno ho teda čerpať v prípade, že nemáte registráciu na jednej z našich domén, prípadne ak od nás čerpáte inej, napríklad VO zľavy. Rovnako si vyhradzujeme právo na vypnutie zisku vernostných bodov u tovaru ktoré je práve v akcii.

Objednávky, ktoré nie sú vykonávané prostredníctvom vášho registrovaného účtu nemôžu byť zaradené do Vernostného Programu.

Počet vernostných bodov je možné zistiť kedykoľvek po prihlásení do eshopu a rozkliknutí vášho mena v pravej hornej časti eshopu.

Vernostné body majú expiráciou 365 dní. Pokiaľ si do 1 roka od poslednej objednávky nič nekúpite, o body prídete. Nákupom sa tu rozumie uhradená objednávka cez váš registrovaný účet.

Tovar zaplatené podľa pravdy a body je možné odobrať iba zaslaním prostredníctvom dopravcu Zásilkovna.cz (Packeta.sk) Nie je teda možné si tovar vyzdvihnúť na obchode alebo sa domáhať zvolenie iného dopravcu.

Minimálna hodnota objednávky hradenej vernostnými bodmi je 300 CZK (~12,80 EUR). Teda je nutné mať na účte minimálne 30000 použiteľných vernostných bodov.

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Originalky.cz sro, IČO 06449760, DIČ: CZ06449760 (ďalej len prevádzkovateľ), prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27 . apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v súlade s Obchodnými podmienkami obchodu Originalky.cz s.r.o.

 

Zhromažďovanie údajů

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutie objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplácaní dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenie legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať / preplatiť.

 

K čomu údaje slúžia?

Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie uvedené údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalé, alebo dočasné. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodné transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

 

Je možné údaje odstrániť?

Po zalogování do eshopu www.originalky.cz můžete tyto údaje editovat či mazat. (Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje.) V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na info@originalky.cz. Údaje lze smazat z interního adresáře, avšak u faktur a objednávek zůstanou z důvodu možných reklamací zboží.

 

Ukládanie cookies

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. Nákup na našej stránke je bez Cookies prakticky nemožný. Ak vám Cookies vadí, po nákupe je možné odstrániť z vášho prehliadača v sekcii Nastavenia.

 

Záručná lehota

Záručná lehota pri nových produktov je 24 mesiacov od dátumu nákupu. Lehota zodpovednosti za vady použitého tovaru je u nás 12 mesiacov. Ide o vady neobjavené pri predaji veci, alebo vady s ktorými nebol zákazník oboznámený pri predaji veci. Zodpovednosť za vady teda nie je to rovnaké ako záruka. Tovar repasované či inak vrátené do predaja má záruku 12 mesiacov. Niektoré produkty môžu mať inú dĺžku záruky - tá je vždy uvedená v popise na danom produkte.
Dátum nákupu je vždy uvedené na pokladničnú účtenke či na Vydané Faktúre.

Záručná lehota produktov zakúpených na IČO (nákup na spoločnosť) je 12 mesiacov od dátumu nákupu viz Reklamačný Podmienky.

 

Nevíte si rady?

Spýtajte sa nás telefonicky alebo nám pošlite e-mail

+420 414 12 02 08

Najdete nás i na MALL.CZ
Na vašom súkromí nám záleží

Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.

Povoliť všetkoUpresniť nastavenia