Bezpečnostné Informácie

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Jan Tuček - prevádzkovateľ obchodu na adrese Originalky.cz cz IČO: 68287208, DIČ: CZ7906292823 (ďalej len prevádzkovateľ), prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom č. 101 / 2000Sb. , a v súlade s Obchodnými podmienkami obchodu Originalky.cz

 

Zber údajov

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), podpis, adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutie objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplácaní dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenie legalizácia príjmov z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať / preplatiť.

 

K čomu údaje slúžia?

Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalé, alebo dočasné. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

 

Je možné údaje odstrániť?

Po zalogovaní do eshopu www.originalky.cz môžete tieto údaje editovať či mazať. (Nemožno z účtovných dôvodov editovať fakturačné údaje.) V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí poslať e-mail na info@originalky.cz . Údaje je možné zmazať z interného adresára, avšak u faktúr a objednávok zostanú z dôvodu možných reklamácií tovaru.

 

Ukladanie cookies

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.